ඇමරිකාව තුල වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපට නිර්මාණය කල අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතර 3වන ස්ථානය ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන්ට.

by Yashitha Bhashana

ඇමරිකාව තුල වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපට නිර්මාණය කල අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතර 3වන ස්ථානය ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන්ට.

Share

🎬| Christopher Nolan is now the third-highest grossing director of all time domestically, behind Steven Spielberg and James Cameron.
ඇමරිකානු කලාපය තුල (domestic) වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපට අධ්‍යක්ශනය කල අධ්‍යක්ශක වරුන් අතර 3 වෙනි ස්ථානයට Christopher Nolan පත්ව තිබෙනවා ඒ ඇමරිකාව තුල බොක්ස්ඔෆිස් ආදායම ඇ.ඩො බිලියන 2.37ක් ලබාගනිමින් ඒ ඇ.ඩො බිලියන 2.34 ආදායමක් ලබාගනිමින් මීට පෙර එම ස්ථානයේ රැඳී සිටි Michael Bay 4 වන ස්ථානයට ඇද දමමිනුයි.
ඇමරිකානු කලාපය තුල වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපට නිර්මාණය කල අධ්‍යක්ශක වරුන් පිළිවෙලින් මෙසේය:
1️⃣ Steven Spielberg: ඇ.ඩො බිලියන 4.62 (Jurassic Park)
2️⃣ James Cameron: ඇ.ඩො බිලියන 2.69 (Titanic, Avatar 1,2)
3️⃣ Christopher Nolan: ඇ.ඩො බිලියන 2.37 (TDK Trilogy, Oppenheimer)
4️⃣ Michael Bay: ඇ.ඩො බිලියන 2.34 (Transformers)
5️⃣ Russo Brothers: ඇ.ඩො බිලියන 2.28 (Avengers 3,4)