පළමු චිත්‍රපටයෙන් වසර 23ට පසු නිර්මාණය වූ Chicken Run දෙවන චිත්‍රපටයේ වෙබ් පිටපත් නිකුත් වෙයි.

by Yashitha Bhashana

පළමු චිත්‍රපටයෙන් වසර 23ට පසු නිර්මාණය වූ Chicken Run දෙවන චිත්‍රපටයේ වෙබ් පිටපත් නිකුත් වෙයි.

Share

📀

| Chicken Run: Dawn of the Nugget Webrip has been released.

🐔

අතිශය ජනප්‍රිය 2000 වසරේ නිකුත් වූ Chicken Run පළමු චිත්‍රපටයෙන් වසර 23ට පසු නිර්මාණය වූ එහි දෙවන චිත්‍රපටය වන Chicken Run: Dawn of the Nugget චිත්‍රපටයේ වෙබ් පිටපත් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙයි