කෝල් ඔෆ් ඩියුටි: මොඩර්න් වර්ෆෙයා වසර 3කට පසු ක්‍රැක් කරයි.

by Yashitha Bhashana

කෝල් ඔෆ් ඩියුටි: මොඩර්න් වර්ෆෙයා වසර 3කට පසු ක්‍රැක් කරයි.

Share

🎮| Call of Duty: Modern Warfare has been cracked.

අතිශය ජනප්‍රිය Call of Duty වීඩියෝ ක්‍රීඩාමාලාවේ 2019 වසරේ නිකුත් වූ Call of Duty: Modern Warfare වීඩියෝ ක්‍රීඩාව crack කර ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.
මෙය crack කර ඇත්තේ Call of Duty: Black Ops Cold War වීඩියෝ ක්‍රීඩාව crack කළ .R4V3N කණ්ඩායම බවටයි වාර්තා වන්නේ.

SriCOM #CallOfDutyModernWarfare