බ්ලැක් මිරර් කතාමාලාව 7වන කතාසමය දක්වා දීර්ඝ කරයි.

by Yashitha Bhashana

බ්ලැක් මිරර් කතාමාලාව 7වන කතාසමය දක්වා දීර්ඝ කරයි.

Share

📺| Black Mirror has been renewed for Season 7 at Netflix.

Netflix ඔස්සේ විකාශය වූ අතිශය ජනප්‍රිය Black Mirror කතාමාලාව 7වන කතාසමය සඳහා නිළවශයෙන් දීර්ඝ කල බවට නිවේදනය කරයි.