ජෝකර් මෙන් දුෂ්ට චරිතයක් රඟ දැක්වීමට කැමතියි - බෙලා රැම්සේ.

by Yashitha Bhashana

ජෝකර් මෙන් දුෂ්ට චරිතයක් රඟ දැක්වීමට කැමතියි - බෙලා රැම්සේ.

Share

🎬| Bella Ramsey wants to play a villain — like The Joker. 🤡🃏

තමන් Joker වැනි දුශ්ඨයෙකුගේ චරිතය රඟදැක්වීම සඳහා කැමති බවට The Last of Us කතාමාලාවෙහි Ellie චරිතය රඟ දැක්වූ Bella Ramsey විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Ladbible සමඟ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවදී ඇය විසින් මේ සම්බන්දව අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර තිබුනේ තමන් කිසිම දිනෙක දුෂ්ඨ චරිතයක් රඟදක්වා නොමැති බවත් Joker මෙන් සංකීර්ණ දුශ්ඨ චරිතයක් රඟදැක්වීමට කැමති බවයි.

“I’ve not really played a villain yet. So I want to play a baddy, a really interesting, intricate, complex baddy, I was actually thinking that as well. The Joker, someone really interesting like that.”
-Bella Ramsey-