2023 වසරේ Googleහි වැඩියෙන්ම සෙවූ චිත්‍රපටය බවට Barbie පත් වෙයි

by The Sri COM

2023 වසරේ Googleහි වැඩියෙන්ම සෙවූ චිත්‍රපටය බවට Barbie පත් වෙයි

Share

🔎| Barbie is most searched movie on Google in 2023🎬
2023 වසරේ Googleහි වැඩියෙන්ම සෙවූ චිත්‍රපටය බවට Barbie පත් වෙයි.

2023 වසරේ Googleහි වැඩියෙන්ම සෙවූ චිත්‍රපට ලැයිස්තුවේ මුල් 10 ⬇️
1️⃣ - Barbie
2️⃣ - Oppenhiemer
3️⃣ - Jawan
4️⃣ - Sound of Freedom
5️⃣ - John Wick 4
6️⃣ - Avatar: The Way of Water
7️⃣ - Everything Everywhere All at Once
8️⃣ - Gadar 2
9️⃣ - Creed 3
🔟 - Pathaan