අලිගැටපේර නම හැදුණේ Avocado වලින් නෙමෙයි

by Vikum Harshana

අලිගැටපේර නම හැදුණේ Avocado වලින් නෙමෙයි

Share

"අලිගැටපේර නම හැදුණේ Avocado වලින් නෙමෙයි" 🥑🥑🥑
🥑 අලිගැටපේර ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්නේ මෙක්සිකෝවෙන්.
🥑 පැරණි මෙක්සිකෝවේ සිටි නාහ්වට්ල්වරුන් (Nahuatl) අලිගැටපේර හැඳින්වුයේ ahuacatl නමින්.
🥑 එහි තේරුම "වෘෂණය (testicle)" යන්නයි. මොකද එහි තියෙන අලිගැටපේරවල හැඩය වෘෂණයක හැඩය ගන්න නිසා.
🥑 ඔය ahuacatl වචනය බිඳිලා තමයි අද වෙනකොට භාවිත වෙන Avocado වචනය හැදිලා තියෙන්නේ.
🥑 අලිගැටපේර වල විශේෂ ගණනාවක් තියෙනවා. එයින් එක විශේෂයක් තමයි බ්‍රිතාන්‍යයින් විසින් ඔවුන්ගේ කොලනිවලට හඳුන්වලා දුන්නේ.
🥑 එහි හැඩය කිඹුලෙකුගේ ඔළුවේ හැඩය ගත් නිසා ඔවුන් එයට Alligator Pear කියලා හඳුන්වන්න පටන් ගත්තා.
🥑 ඔය Alligator Pear තමයි ලංකාවේ සිංහලවලට පෙරලෙද්දී "අලිගැටපේර" වුනේ.