ද බෝයිස් කතකතාමාලාවේ ස්පින් ඕෆ් කතාමාලාවක් ස්පාඤ්ඤ බසින්.

by Yashitha Bhashana

ද බෝයිස් කතකතාමාලාවේ ස්පින් ඕෆ් කතාමාලාවක් ස්පාඤ්ඤ බසින්.

Share

📺| Amazon is currently developing a Spanish-language spin-off of The Boys to be set in Mexico City.

ජනප්‍රිය The Boys කතාමාලාවෙහි spin-off කතාමාලාවක් ස්පාඤ්ඤ භාශාවෙන් මෙක්සිකෝ නගරය පාදකව නිර්මාණය කරන බවට Amazon විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

Blue Beetle චිත්‍රපටයෙහි තිර රචක Gareth Dunnet-Alcocer විසින් කතාමාලාවෙහි තිරරචනයට සම්බන්ද වී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.