ඇලඩින් සජීවීකරණ චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 31යි.

by Yashitha Bhashana

ඇලඩින් සජීවීකරණ චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 31යි.

Share

🗓| Aladdin was released 31 years ago today.🪔

Aladdin සජීවිකරණ චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 31ක් සපිරෙයි.

ඇ.ඩො මිලියන 28ක නිශ්පාදන පිරිවැයකින් නිර්මාණය කල මෙම චිත්‍රපටය ඇ.ඩො මිලියන 504ක ආදායමක් ලබාගනිමින් (2022 වසරේ ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ආදායම ඇ.ඩො බිලියන 1,051කි) ලොව පළමුවම ඇ.ඩො බිලියන භාගයක ආදායමක් ලබාගත් සහ 1992 වසරේ වැඩිම අදායමක් ලද චිත්‍රපටය බවටද පත් විය.