අක්‍රොස් ද ස්පයිඩර්-වර්ස් හොදම සජිවිකරණ චිත්‍රපටයට හිමි ඔස්කාර් සම්මානය සදහා නිර්දේශ වෙයි.

by Menuka Risith

අක්‍රොස් ද ස්පයිඩර්-වර්ස් හොදම සජිවිකරණ චිත්‍රපටයට හිමි ඔස්කාර් සම්මානය සදහා නිර්දේශ වෙයි.

Share

Spider-Man: Across the Spider-Verse චිත්‍රපටය 96 වැනි Oscar සම්මාන උළෙලේ හොඳම සජීවිකරණ චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය සඳහා නිර්දේශ වෙයි.
හොඳම සජීවිකරණ චිත්‍රපටයට නිර්දේශ වූ චිත්‍රපට⬇️

▫️The Boy and the Heron
▫️Elemental
▫️Nimona
▫️Robot Dreams
▫️Spider-Man: Across the Spider-Verse