මොරිස් චෙස්ට්නට්ස් වොට්සන් ලෙස රඟ දක්වන නවතම ශර්ලොක් හෝම්ස් කතකතාමාලාවක් නිවේදනය කරයි.

by Yashitha Bhashana

මොරිස් චෙස්ට්නට්ස් වොට්සන් ලෙස රඟ දක්වන නවතම ශර්ලොක් හෝම්ස් කතකතාමාලාවක් නිවේදනය කරයි.

Share

📺| A Sherlock medical drama series ‘Watson’ is in the works with Morris Chestnut as Dr. Watson.👨‍⚕️

ජනප්‍රිය ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතාමාලාවෙහි ජෝන් වොට්සන් චරිතය ඇසුරෙන් Watson නමින් කතාමාලාවක් නිර්මාණය වන බවත් එහි වොට්සන්ගේ චරිතය සඳහා කළු ජාතික නළුවෙකු වන Morris Chestnut තෝරාගෙන ඇති බවටත් නිළ වශයෙන් දැනුම් දෙයි.

‘Medical Drama’ කාණ්ඩයට අයත් CBS නාලිකාව ඔස්සේ නිකුත් වීමට නියමිත මෙම කතාමාලාව ගොඩනැගෙන්නේ මොරියාටි අතින් ෂර්ලොක් හෝම්ස් මරණයට පත් වූ පසුව නැවත තම වෛද්‍ය වෘත්තීය ආරම්භ කරන Watson ගේ චරිතය වටායි.