කුමරිය සහ ගෙම්බා සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයේ කුමරිය සඳහා Lupita Nyong'O සලකා බැලෙන බවට වාර්තා

by Yashitha Bhashana

කුමරිය සහ ගෙම්බා සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයේ කුමරිය සඳහා Lupita Nyong'O සලකා බැලෙන බවට වාර්තා

Share

🎬| A live-action remake of ‘The Princess and the Frog’ is in the works. ❄️☃️

2009 වසරේ නිකුත් වූ The Princess and the Frog හෙවත් කුමරිය සහ ගෙම්බා සජීවීකරණ චිත්‍රපටය ඇසුරෙන් live-action හෙවත් සජීවී-ක්‍රියාදාම ප්‍රතිනිර්මාණ චිත්‍රපටයක වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවට disinsider වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරනවා.

එහි Tiana කුමරියගේ චරිතය සඳහා Marvel සිනමා විශ්වයේ Black Panther චිත්‍රපට ද්විත්වයෙහි Nakia චරිතය රඟ දැක්වූ Lupita Nyong'o සලකා බැලෙන බවටද කටකතා.