නරුතෝ සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් නිවේදනය කරයි.

by Yashitha Bhashana

නරුතෝ සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් නිවේදනය කරයි.

Share

🎬| A live-action adaptation of ‘Naruto’ is in the works at Lionsgate.

ජනප්‍රිය ඇනිමේ කතාමාලාවක් වන Naruto කතාමාලාවේ සජීවී-ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන බවට Lionsgate සමාගම නිවේදනය කරයි.