ක්‍රීඩ් පළමු චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර

by Yashitha Bhashana

ක්‍රීඩ් පළමු චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර

Share

🗓| 8 years ago today, ‘Creed’ released in theaters.🥊

අතිශය ජනප්‍රිය Rocky චිත්‍රපටමාලාවේ spin-off චිත්‍රපටමාලාවක් ලෙස පැමිණි Creed චිත්‍රපටමාලාවේ පළමු චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 8ක් සපිරෙයි.

ඇ.ඩො මිලියන 40ක පිරිවැයකින් නිර්මාණය වූ මෙම චිත්‍රපටය සමස්ත ආදායම ඇ.ඩො මිලියන 173.6 ආදායමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. Ryan Coogler විසින් අධ්‍යක්ශකණය කරනු ලැබූ මෙහි ප්‍රධාන චරිත වලින් Michael B. Jordan, Sylvester Stallone සහ Tessa Thompson රංගනයෙන් දායකවනවා.