ලොව ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි-සිංහල ශබ්දකෝෂ මෘදුකාංගය වන Madhura Dictionary නිකුත් වී අදට වසර 21ක් සපිරෙයි

by The Sri COM

ලොව ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි-සිංහල ශබ්දකෝෂ මෘදුකාංගය වන Madhura Dictionary නිකුත් වී අදට වසර 21ක් සපිරෙයි

Share

📕| 21 years ago on this day Madhura English-Sinhala Dictionary was released

ලොව ප්‍රථම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ඉංග්‍රීසි-සිංහල ශබ්දකෝෂ මෘදුකාංගය වන Madhura Dictionary නිකුත් වී අදට වසර 21ක් සපිරෙයි.

Madhura English-Sinhala Dictionary ලංකාවේ ජනප්‍රියම සහ ප්‍රථම නොමිලේ භාවිත කල හැකි ශබ්දකෝෂය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්.

2002 නොවැම්බර් 23 වෙනිදා නිකුත් වනමෙම ශබ්දකෝෂ මෘදුකාංගය නිර්මාණය කරන්නේ මධුර කුලතුංග (Madura Kulatunga) විසින් වන අතර මේ Madhura English-Sinhala Dictionary එක තුළ වචන 230,000 පමණ තේරුම අඩංගුව තිබෙනවා.